Έρευνα

Η έρευνα που υλοποιείται στα πλαίσια του έργου FUNCFOOD εστιάζει σε 4 βασικούς άξονες:

  1. Ο πρώτος εστιάζει στη διερεύνηση των βοστρύχων ως πλούσιας πηγής βιοδραστικών φυσικών προϊόντων. Στα πλαίσια αυτά θα προσδιοριστεί το πολυφαινολικό τους περιεχόμενο και θα πραγματοποιηθεί η αποτίμηση της βιοδραστικότητάς τους. Ενεργό ρόλο σε αυτόν τον άξονα διαδραματίζει το εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αναλυτικότερα, θα πραγματοποιηθεί εκχύλιση βοστρύχων με συκεκριμένη μεθοδολογία που θα περιλαμβάνει χημικούς διαλύτες υποβοηθούμενη από υπερήχους, ενώ το πολυφαινολικό τους περιεχόμενο θα υπολογιστεί φασματοφωτομετρικά και με υγρή χρωματοματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC). Η αποτίμηση της βιοδραστικότητας θα γίνει με τη χρήση διάφορων δοκιμών. Συγκεκριμένα, θα προσδιοριστεί η ικανότητα των δειγμάτων βοστρύχων να ανάγουν τις ελεύθερες ρίζες DPPH•, ABTS•+, O2•-, OH• και τον τρισθενή σίδηρο σε δισθενή. Επιπλέον, θα εκτιμηθεί η αντιμεταλλαξιγόνος δράσης τους μέσω της ικανότητάς τους να αναστέλλουν την πρόκληση μονόκλωνων θραυσμάτων στο πλασμιδιακό DNA και μέσω του τεστ του Ames. Επιπρόσθετα, θα εκτιμηθεί η αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδης δράση του πιο ισχυρού εκχυλίσματος βοστρύχων σε ανθρώπινες καρκινικές και φυσιολογικές κυτταρικές σειρές.
  2. Κατά το δεύτερο άξονα, θα παρασκευαστούν εκχυλίσματα από βοστρύχους σε μεγάλη κλίμακα και θα ακολουθήσει η περαιτέρω αξιολόγηση της ποιότητας των εκχυλισμάτων όπως και παραπάνω.
  3. Τρίτο άξονα του FUNCFOOD αποτελεί η παρασκευή αρτοσκευασμάτων και η ενσωμάτωση του πιο δραστικού πολυφαινολικού εκχυλίσματος σε αρτοσκευάσματα από την εταιρία EATWALK. Στόχος είναι η παραγωγή νέων καινοτόμων αρτοσκευασμάτων με βιολειτουργικές ιδιότητες. Τα αρτοσκευάσματα θα αξιολογηθούν ποιοτικά ως προς το χρώμα, τον όγκο, την υφή της ψίχας και άλλες ιδιότητες.
  4. Κατά το τελευταίο κομμάτι της έρευνας ένα από τα παραπάνω βιολειτουργικά αρτοσκευάσματα θα χορηγηθεί σε πειραματόζωα και θα ακολουθήσει η μέτρηση βιοδεικτών μεταβολισμού και οξειδωτικού στρες στο αίμα και τους ιστούς των ζώων με τη βοήθεια πρωτοκόλλων και σύγχρονων οργάνων